สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 583,060 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

กิจกรรมสำนักงาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ตรวจรับงาน ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ (ฝั่งซ้าย) จังหวัดมุกดาหาร

(อัพเดทเมื่อ 15 พ.ค. 2566)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ตรวจรับงาน ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ (ฝั่งซ้าย) จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 พร้อมด้วยนายอัสดร คำแน่น นายช่างชลประทานชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ทำการตรวจรับงานงวดที่ 13 ของงานจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ (ฝั่งซ้าย) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร ปัจจุบันผลงานร้อยละ 97

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านตาเปอะ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2560 ความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับเก็บกัก 20 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ (ฝั่งซ้าย) แผนการก่อสร้าง 4 ปี (2563 - 2566) เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 7,920 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 240 ครัวเรือน

 

 

                

 

 

 


ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอื่น ๆ

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมตรวจสอบพื้นที่เพื่อการออกแบบโครงการแก้มลิงหนองกุดจับพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดยโสธร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมตรวจสอบพื้นที่เพื่อการออกแบบโครงการแก้มลิงหนองกุดจับพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดยโสธร วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นางสาวพรพิมล คำแก้ว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ร่วมตรวจสอบพื้นที่เพื่อการออกแบบโครงการแก้มลิงหนองกุดจับพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดยโสธร เพื่อป้องกันอุทกภัยจากแม่น้ำชี ในฤดูน้ำหลากและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรบ้านดอนแก้ว และหมู่บ้านใกล้เคียงอื่นๆ ร่วมกับนายสุทัศน์ สันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน นายบรรเลง นำพา ผู้ใหญ่บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 7 นายพงศ์พิชญ์ ยอดยิ่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบระบบชลประทานที่ 3 สำนักออกแบบ  และสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ บ้านดอนแก้ว อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโยธร   โครงการแก้มลิงหนองกุดจับพร้อมอาคารบังคับน้ำ ตั้งอยู่ที่บ้านดอนแก้ว ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร แผนการก่อสร้าง 2 ปี (พ.ศ. 2568 – พ.ศ. 2569) สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ ประมาณ 820,000  ลูกบาศก์เมตร สามารถช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้ราษฎรบ้านดอนแก้วและหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งเกิดจากปัญหาแม่น้ำชีหนุนเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน และบังคับน้ำจากลำน้ำกุดจับให้ไหลไปลงลำน้ำชีน้อย                  มีพื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสาธร  สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ ศรีราช หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 – 4 หัวหน้างานการเงินและบัญชี หัวหน้าฝ่ายช่างกล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – พ.ศ.2568 และการส่งมอบงานก่อสร้าง เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงานพร้อมทั้งชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างานในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างานในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นาดกลางที่ 7 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง งานในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างผู้รับผิดชอบโครงการให้ข้อมูลและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการประตูระบายน้ำห้วยขุหลุ ตั้งอยู่ที่บ้านนิคม ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 3 ปี (2566 - 2568) สามารถช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานได้ 6,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 737 ครัวเรือน ปัจจุบันผลงานร้อยละ 18เวลา 10.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานข 2. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะพงน้อย (ฝั่งซ้าย) ตั้งอยู่ที่บ้านบก ตำบลห้วยข่า อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 3 ปี (2564 - 2566) สามารส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานได้ 3,000 ราษฎรได้รับประโยชน์ 500 ครัวเรือน ปัจจุบันผลงานร้อยละ 83    
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายชัยณรงค์ ศรีราช หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ 3/2566 จังหวัดมุกดาหาร ระเบียบวาระการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการโครงการประตูระบายน้ำห้วยมุก ซึ่งเป็นงานในความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 โดยมีนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมแก่งกระเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  โครงการประตูระบายน้ำห้วยมุก ตั้งอยู่ที่บ้านดานคำ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร แผนการก่อสร้าง 3 ปี (2568 - 2570) พื้นที่รับประโยชน์ 8,000 ไร่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบโครงการ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างงานในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างงานในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ ศรีราช หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง งานในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างผู้รับผิดชอบโครงการให้ข้อมูลและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ ตั้งอยู่ที่บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร แผนการก่อสร้าง 7 ปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2566) มีพื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 514 ครัวเรือน ปัจจุบันผลงานร้อยละ 89 2. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ ตั้งอยู่ที่ บ้านศรีมงคล ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร แผนการก่อสร้าง 4 ปี (2564-2567) พื้นที่ชลประทาน 3,500 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 500 ครัวเรือน ปัจจุบันผลงานร้อยละ 59