สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 270,233 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

กิจกรรมสำนักงาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ส่งมอบระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร
            วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายเมืองเพชร ศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 ทำการส่งมอบระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร แก่โครงการชลประทานยโสธร โดยมีนายสวัสดิ์ นาคสุทธิ์ เป็นประธานผู้รับมอบโครงการ ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) ตั้งอยู่ที่     บ้านศรีสวัสดิ์ ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร แผนการก่อสร้างปี 2561 - 2563 เมื่อก่อสร้าง    แล้วเสร็จสามารถส่งน้ำด้วยระบบส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานได้ 5,904 ไร่  ราษฎรจำนวน765 ครัวเรือน

(อัพเดทเมื่อ 28 ม.ค. 2563)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ส่งมอบโครงการฝายยางบ้านคำสะอาด จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ส่งมอบโครงการฝายยางบ้านคำสะอาด จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายธนบดี รักสัตย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ทำการส่งมอบโครงการฝายยางบ้านคำสะอาด จังหวัดอุบลราชธานี แก่โครงการชลประทานอุบลราชธานี สำนักงานชลประทานที่ 7  โดยมีนายปรีชา ราชวิเศษ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 เป็นกรรมการผู้รับมอบโครงการ โครงการฝายยางบ้านคำสะอาด ตั้งอยู่ที่บ้านคำสะอาด ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่รับประโยชน์ 8,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 1,072 ครัวเรือน ประชากร 5,470 คน

(อัพเดทเมื่อ 23 ม.ค. 2563)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ร่วมศึกษาโครงการเบื้องต้นพัฒนาลุ่มน้ำสาขาต่างๆ ที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ร่วมศึกษาโครงการเบื้องต้นพัฒนาลุ่มน้ำสาขาต่างๆ ที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายธนบดี รักสัตย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ร่วมกับนายวีระ รูปคม ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายอิสระ สมชัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ร่วมศึกษาโครงการเบื้องต้นในการพัฒนาลุ่มน้ำสาขาต่างๆ ที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงในเขตอำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีผู้นำหมู่บ้านในเขตอำเภอต่างๆ เข้าร่วมศึกษาโครงการด้วย การศึกษาโครงการเบื้องต้นพัฒนาลุ่มน้ำสาขาต่างๆ ที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภค – บริโภค ในเขตพื้นอำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล อำเภอโพธิ์ไทร และอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  

(อัพเดทเมื่อ 22 ม.ค. 2563)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการฝายยางบ้านดอนใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการฝายยางบ้านดอนใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี                        วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้ นายพรชัย ปวงรัตน์ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการฝายยางบ้านดอนใหญ่ ร่วมกับนายรังสันต์ ชนะพาห์ รองนายกเทศบาลตำบลตระการพืชผลนายบุญมี อ่อนลา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านดอนใหญ่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนใหญ่  มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจำนวน 63 คน สรุปผลการประชุมครั้งนี้ ผู้ร่วมรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดเห็นด้วย และมีความคิดเห็นให้เร่งดำเนินการก่อสร้างโดยเร็ว โครงการฝายยางบ้านดอนใหญ่ ตั้งอยู่ที่บ้านดอนใหญ่ ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 2 ปี (พ.ศ.2563–พ.ศ.2564) มีพื้นที่รับประโยชน์ 3,500 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 410 ครัวเรือน

(อัพเดทเมื่อ 21 ม.ค. 2563)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ประชุมจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ประชุมจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายธนบดี รักสัตย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 1.   โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ จังหวัดมุกดาหาร  2. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 จังหวัดอุบลราชธานี  3. ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร  สรุปผลการประชุม ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการดำเนินการปฎิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้างตามระยะเวลาที่กำหนดb 

(อัพเดทเมื่อ 21 ม.ค. 2563)  อ่านต่อ...