สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 583,038 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

วิสัยทัศน์

" กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580"

  1. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล
  2. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
  3. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม
  4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ

WATER for all

Work Smart
เก่งงาน เก่งคิด
Accountability
รับผิดชอบงาน
Teamwork & Networking
ร่วมมือ ร่วมประสาน
Expertise
เชี่ยวชาญงานที่ทำ
Responsiveness
นำประโยชน์สู่ประชาชน