สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 583,061 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

นางสาวขนิษฐา สุพร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป


นางเยาวลักษณ์ เจริญศิลป์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวศิริพร แก้วเสนา
ช่างฝีมือสนาม ช 3

นางสิริกัลยา มณีกรรณ์
ช่างฝีมือสนาม ช 3


นางธัญพัฒน์ คำเกิด
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวธัญวรัตน์ สุขสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวเอื้อมเดือน เหลืองอร่าม
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวบุษราคัม อุระโลก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสุภาวดี วงค์ล้อม
เจ้าพนักงานธุรการ